U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Hypotheekplanning

Een hypotheek op het beste moment
Een hypotheek is eigenlijk niets anders dan een plan om vermogen op te bouwen met onroerend goed als onderpand. Een lening dus om in eerste instantie van de woning gebruik te kunnen maken maar ook om bezit op te bouwen.

Dat betekent dat we heel zorgvuldig na moeten gaan op welke momenten in uw leven die leningvoor problemen zou kunnen gaan zorgen. Het zal duidelijk zijn dat we daarbij rekening moeten houden met de momenten waarop uw inkomen veranderen kan.

De geboorte van de kinderen is zo’n moment. Vaak zal dan een van beide ouders (tijdelijk) minder willen werken. Ook de pensionering is zo’n moment, omdat het inkomen dan vaak zelfs permanent daalt. Zo maar twee van de momenten waarop het inkomen kan dalen. Er zijn echter ook periodes waarin een sterke stijging optreedt van de kosten. Zoals tijdens de studie van de kinderen.

Om al die berekeningen goed te kunnen maken, gebruiken we een geavanceerd computerprogramma waarmee we iedere hypotheekmogelijkheid door kunnen rekenen.

Zoeken
Voordat we echter die berekeningen met u zullen maken, gaan we eerst goed met u na aan welke eisen uw hypotheek zal moeten voldoen. Welke aflossingsvorm heeft de voorkeur? Welke rentevaste periode? Moeten er speciale constructies worden gehanteerd? Kortom, hoe moet uw hypotheek er uit zien? Daar zullen we met zorg bij stil gaan staan.

Gezinsuitbreiding
Jonge mensen die een eigen huis willen kopen, hebben het vaak niet makkelijk op het huizenmarkt. Hoewel er signalen zijn die aangeven dat de markt momenteel wat minder gespannen is, blijven de huizenprijzen onveranderd hoog. Voor jonge tweeverdieners is het dan ook op het eerste gezicht heel aantrekkelijk om beide inkomens volledig mee te laten tellen voor de hypotheek.

Begrijpelijk. Met een dubbel inkomen komen immers ook de duurdere huizen binnen bereik.
Toch is een kanttekening hier wel op zijn plaats.

Wanneer bijvoorbeeld met gezinsuitbreiding rekening gehouden wordt, brengt dat grote financiële veranderingen met zich mee. Een of beide partners zullen minder gaan werken, waardoor de inkomsten, gedurende een aantal jaren, flink lager zullen zijn. De uitgaven daarentegen zullen vaak omhoog gaan. Denk hierbij niet alleen aan de dagelijkse kosten die kinderen nu eenmaal met zich meebrengen, maar denk ook aan de studiekosten op latere leeftijd. Bij de hypotheekplanning zal hier terdege rekening meegehouden moeten worden.

(Eerder) stoppen met werken
Wie op de pensioendatum, doorgaans de 65ste verjaardag, stopt met werken, wordt op dat moment vrijwel altijd geconfronteerd met een verlaging van het inkomen. Diege die vóór de 65ste verjaardag met pensioen wil, zal doorgaans dat tekort nog verder zien oplopen.

De vraag is of uw toekomstig inkomen voldoende is om de verwachte hypotheeklasten te kunnen blijven voldoen. Het betekent simpelweg dat bij het vaststellen van de looptijd eerst gekeken zou moeten worden naar uw pensioeninkomen. Wordt vastgesteld dat het pensioeninkomen inderdaad te laag is, dan zijn er twee mogelijkheden:
1.Zoeken naar (toekomstig) extra inkomen om de hoge lasten te kunnen blijven voldoen.
2. Zoeken naar (toekomstige) lastenverlaging om met het lagere inkomen rond te kunnen komen.

Oplossingen
Vaak wordt die lastenverlaging gevonden in het korter maken van de looptijd van de hypotheek. Ook kan uiteraard meegewogen worden dat op de pensioendatum de eventuele kinderen niet meer "tot uw last komen". In die gevallen zal minder inkomen niet nadelig hoeven te zijn. Er staan immers lastenverlagingen tegenover?

Blijkt er onvoldoende inkomen te zijn en tevens onvoldoende lastenverlichting, dan zullen we met u op zoek moeten gaan naar mogelijkheden uw pensioeninkomen te verhogen.
En daarmee betreden we het terrein van de pensioenaanvulling.

Het zal duidelijk zijn dat een hypotheek niet alleen een lening is, maar dat de hypotheek een compleet financieel plan zou moeten zijn. De hypotheek loopt immers, als het ware, dwars door alle levensfasen heen. In iedere fase zal de hypotheek moeten aansluiten bij de dan bestaande situatie.

Overlijdensrisico
Het overlijden van een partner is bepaald geen gebeurtenis om graag bij stil te staan. Los van dat emotionele aspect zal er tevens vaak een financieel gevolg zijn. Zo kan het overlijden van een partner enerzijds gevolgd worden door een daling van het gezinsinkomen. Anderzijds kan het zelfs een verzwaring van de lasten met zich meebrengen. Zoals bijvoorbeeld wanneer er kinderen achterblijven die nog verzorging nodig hebben.

Om in die gevallen al te grote financiële gevolgen te voorkomen, wordt vaak gekozen voor een overlijdensrisicoverzekering. Vaak wordt een dergelijke overlijdensrisicoverzekering verplicht gesteld door de geldgever of is het standaard in de hypotheek meegenomen. Partners hebben daarbij dan nog wel de keuze voor welk bedrag er een verzekering wordt afgesloten en of dit op een of beider levens wordt gedaan.

Maar eerst...
Voordat die beslissing wordt genomen, zullen we echter eerst stil moeten staan bij de vraag of die inkomstendaling inderdaad aan de orde is. We zullen met u na moeten gaan wat eventueel al binnen uw pensioenregeling is geregeld, wat de overheid mogelijk al geregeld heeft of wat u zelf al heeft geregeld.

Maar centraal blijft de vraag staan: kan de nabestaande alle lasten nu en in de toekomst opbrengen?

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Er zal geen enkele discussie plaats hoeven te vinden over de vraag wat in deze twee gevallen aan de orde zal zijn: een (forse) daling van het inkomen. Daarnaast kunt u te maken hebben met extra kosten, zoals aanpassingen in uw woning. Het is nog maar de vraag of ook dan de hypotheek nog kan worden opgebracht.

Het is in principe mogelijk om voor beide risico`s in combinatie met de hypotheek een speciale verzekering af te sluiten. Afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden zal de hypotheek dan gedurende een bepaalde tijd geheel of gedeeltelijk worden doorbetaald. Ideaal is de regeling zeker niet. Temeer daar deze verzekeringsvorm slechts gedurende een beperkt aantal jaren financiële ondersteuning geeft. Maar het is goed om er toch bij stil te staan.

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering noodzakelijk is, hangt af van wat de werkgever al heeft afgedekt. Of wat de overheid al geregeld heeft.


In ieder geval kan het verstandig zijn om problemen, door welke reden dan ook, voor te blijven door niet tot het uiterste te lenen. Dan blijft er wat meer ruimte